T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AB KOORDİNASYON DAİRESİ BŞK.

Başkanlığımızca Yürütülmekte Olan Projeler

Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde kültür ve turizm alanında aşağıdaki projeler yürütülmektedir.

 

-Sürdürülebilir Toplum Temelli Turizm Alanında Kapasite Geliştirilmesi Projesi

 

Proje, Türkiye’de yerel kalkınmaya destek olmak üzere sürdürülebilir toplum temelli turizm uygulamaları için tüm paydaşların kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine odaklanmıştır. Sürdürülebilir toplum temelli turizmin uygulanması için gereken ortama ilişkin mevcut durumu değerlendiren bir çalışma ve haritalandırma (yasal, kurumsal yapılar ve destek yapıları) ve mevcut durum analizi gerçekleştirilecek ve mevcut uygulamalar incelenerek strateji geliştirilecektir.

Başbakanlık Yatırım Fonu kapsamında desteklenen proje faaliyetlerine, Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Tanıtma Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından UNDP ile yapılan teknik işbirliği çerçevesinde devam edilmektedir.

 

-Erzurum, Erzincan ve Kars Kış Turizm Koridorunun Geliştirilmesi Projesi

 

Proje, IPA–3 Bölgesel Kalkınma Bileşeni altındaki Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) altında yürütülmektedir. Proje ile Erzurum, Erzincan ve Kars illerinde Bakanlığımız önderliğinde valilikler, belediyeler, altyapı birlikleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili meslek birliklerinin katılımıyla; kış turizminin geliştirilmesi, turizmin çeşitlendirilmesi, pazarlama tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, turist sayısının artırılması ve dolayısıyla bölgede istihdam yaratılması ve ekonominin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje faaliyetlerinin 2015 yılı içerisinde başlaması ve 2017 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

 

-EDEN - Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi

 

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN), 2007 yılında Avrupa Komisyonu İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir girişimdir. Avrupa Komisyonu, EDEN (European Destinations of Excellence) projesi ile Avrupa turist destinasyonlarının ortak ve farklı özelliklerine ve değerlerine dikkat çekmeyi, turizmin sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlayarak ekonomik gelişmeyi teşvik etmeyi ve henüz keşfedilmemiş ve düşük turist yoğunluğuna sahip destinasyonların sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda cazibesini artırmayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda; Avrupa Komisyonu tarafından her sene farklı bir tema doğrultusunda, programa dahil ülkeler bünyesinde destinasyon seçim yarışmaları düzenlenmekte, henüz turizme kazandırılamamış ancak gelişim gösterme potansiyeli olan destinasyonlar belirlenerek ortak bilgi ve iletişim havuzuna dahil edilmektedir. Belirlenen destinasyonlara yönelik sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi, ağ oluşturma yoluyla deneyim aktarılması, tanıtım materyalleri hazırlatılması ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması gibi çalışmalar yürütülmektedir.

2008 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından katılım sağlanan proje kapsamında yıllar içerisinde 27 Avrupa ülkesi destinasyonlarının yanı sıra ülkemizden 5 farklı ulusal ve 19 finalist destinasyon çalışmalar dahil edilmiştir. EDEN Projesi kapsamında yıllara göre seçilen destinasyonlar ve yürütülen faaliyetler aşağıda belirtilmiştir:

 

-2014, EDEN Markası Farkındalık Artırma ve Tanıtım Faaliyetleri

-2013, Erişilebilir Turizm teması ile Sakarya İli Taraklı İlçesi

-2012, EDEN Ağı Güçlendirme Faaliyetleri

-2011, İyileştirilmiş Fiziksel Mekanlar teması ile Ankara Altındağ- Hamamönü Kentsel Tasarım ve Sağlıklaştırma Destinasyonu

-2010, Suya Bağlı Turizm teması ile Bitlis- Nemrut Krater Gölü

-2009, Turizm ve Korunan Alanlar teması ile Kars Kuyucuk Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

-2008, Somut Olmayan Kültürel Miras ve Turizm teması ile Edirne-Tarihi Kırkpınar Etkinlikleri

 

“EDEN Destinasyonlarının Tanıtılması ve Farkındalığın Artırılması” başlıklı proje kapsamında 01 Ocak 2014-30 Haziran 2015 tarihleri arasında bugüne kadar seçilen ulusal EDEN destinasyonlarının tanıtılmasına ve EDEN markasının bilinirliğinin artırılmasına yönelik faaliyetler Bakanlığımız ve AB kaynakları ile gerçekleştirilmektedir. 2015-2016 dönemi teması “yerel turizm ve gastronomi”  olarak belirlenen projenin çalışmaları devam etmektedir. EDEN projesi ile ilgili detaylı bilgilere http://eden.kulturturizm.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.

 

 -Yaratıcı Avrupa Programı (2014-2020)

 

Birimimizin ulusal tanıtım ve yaygınlaştırma görevini yürüttüğü Yaratıcı Avrupa Programı, 2007-2013 döneminde yürütülen Kültür, MEDIA ve MEDIA Mundus programlarını tek bir çatı altına alarak yeni araçlarla destekleyen, bir önceki döneme kıyasla bütçede  % 9'luk bir artışla 1,46 milyon Avro destek sağlayan, kültürel ve yaratıcı sektörlerin ihtiyaçlarını temel alan destek mekanizmasıdır.

Yaratıcı Avrupa Programı kültür, sanat, çeviri, film alanlarında hibe desteği sağlanmaktadır.  Önceki dönemde Medya Programı’na üye olmayan ülkemiz, Yaratıcı Avrupa Programı kapsamında yürütülen Medya alt-bileşeni başlıklarına kısıtlı katılım sağlayacaktır. Yaratıcı Avrupa Programı bünyesinde yer alan bir diğer başlık olan Avrupa Kültür Başkentleri programından da yararlanılması mümkün olacaktır.

Program altında, ülkemizdeki kültür sanat kurumlarının da eşit haklarla ve eşit şartlarla dahil olacağı Avrupa çapında, 300 bin sanatçı ve kültür çalışanına, eserlerinin kendi ülkeleri dışında yeni kitlelere ulaşması konusunda mali destek sağlanacaktır. 5 bin 500’den fazla kitap ve edebi eser için tercüme desteği verilmesi; ayrıca, kültür organizasyonları faaliyetlerine destek sağlanması, sektördeki profesyonellere eğitim, uluslararası alanda çalışma becerisi kazandırılması ve kapasitelerinin arttırılmasını hedefleyen projelere hibe desteği sağlanmaktadır.

Kültür alt bileşeni kapsamında; işbirliği projeleri, edebi çeviriler, kültür-sanat platformları ve kültür-sanat ağları başlıklarında;

Medya alt bileşeni kapsamında; eğitim, izleyici geliştirme, pazara erişim ve film festivalleri başlıklarında ülkemizdeki kültür, sanat ve medya sektöründe faaliyet gösteren kurumlar başvuru yapabilmektedir.

Ülkemizin Programa iştiraki ile bahse konu faaliyetlerde yer alması ülkemizin tanıtımına ve özellikle de Yeni Avrupa Birliği İletişim Stratejisi’nin uygulanmasına da önemli bir destek sağlaması hedeflenmektedir. Yaratıcı Avrupa Programı çerçevesinde kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren kurumlara yıl boyunca çıkılacak çağrılarla sürekli bir hibe desteği imkanı sağlanacaktır.

Detaylı bilgi için: www.ced.gov.tr

 

-IPAI  / TR2011-TR2012 Ortak Kültür Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog Projesi (Aşama - I ve II) / Common Cultural Heritage: Preservation and Dialogue between Turkey and the EU (Phase and II)

 

Avrupa Birliği Bakanlığı’nın Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA 1) Kurumsal Kapasite Geliştirme başlığına yönelik, 2011 Yılı Mali Programlaması’na Aralık 2009’da Bakanlığımız Kültürel İrtibat Noktası tarafından Ortak Kültürel Miras: Koruma ve Türkiye - AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Projesi– Sinop Modeli isimli bir proje  önerisi sunulmuştur. 2011 Yılı Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) I. Bileşeni Ulusal Programı (Kısım I – A) kapsamında Bakanlığımız tarafından sunulan TR2011/0136.03 “Ortak Kültürel Miras: Koruma ve Türkiye - AB Arasında Sivil Toplum Diyalogu Projesi(Faz I)– Sinop Modeli” adlı projenin içinde bulunduğu finansman anlaşması 21.12.2012 tarihinde Avrupa Komisyonu ve T.C. Hükümeti arasında imzalanmıştır.

Türkiye’nin AB adaylık sürecinde almış olduğu restorasyona yönelik ilk hibe olması özelliğiyle önemlidir.

Model uygulamanın Sinop ilinde gerçekleştirilecek projenin aşamaları :

I. Aşama:  Sinop Tarihi Cezaevi ve Çevresi Alan Yönetim Planının Hazırlanması ve  Kültürel Miras -Tasarım Eğitimleri   (Süre:18 ay / Bütçe:3 milyon Avro)

Projenin birinci aşaması için belirlenen süre 18 aydır. Toplam bütçe 3 milyon olarak belirlenmiştir.

II. Aşama: Tarihi Cezaevi’nin restorasyonu ve Türkiye kültürel miras - alan yönetimi hibe programı

Projenin ikinci aşaması için belirlenen süre 24 aydır. Toplam bütçe restorasyon uygulaması 3 milyon Avro;  koruma hibe programı 3 milyon Avro, inşaat kontrolörlüğü (müşavirlik) 860 bin Avro olarak belirlenmiştir.

Projenin toplam süresi 42 aydır. Proje bütçesi 9 milyon 860 bin Avro’dur. AB katkısı yüzde 87,5 olarak belirlenmiştir. Kalan miktar ulusal katkı payı olarak Bakanlığımızca karşılanmaktadır.