T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AB KOORDİNASYON DAİRESİ BŞK.

AB Daimi Temas Noktası Koordinatörlüğü

AB DAİMİ TEMAS NOKTASI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanlarının 17 Aralık 2004 tarihli Zirvesinde aldığı karar doğrultusunda 3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg'ta yapılan Hükümetlerarası Konferans  ile Türkiye resmen Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerine başlamıştır. Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye için hazırlanan Taslak Müzakere Çerçeve Belgesinde, müzakerelerin 35 fasıl altında yürütülmesi öngörülmüş olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 fasılda sorumludur.

AB Daimi Temas Noktası Koordinatörlüğü’nün Görevleri:

AB’ye katılım sürecinde Bakanlığımız sorumluluk alanına giren 15 fasılda;

 • Bakanlık Birimleri ile iletişim ve koordinasyon sağlanarak, bilgi, belge, veri toplanması,
 • Toplanan bilgilerin;
 • Müzakere çalışmalarına altyapı teşkil edecek formata getirilmesi (İngilizce çeviri, sunum, rapor hazırlanması vb.),
 • Değerlendirilen bilgilerin kurumsal hafıza oluşturacak şekilde yeniden düzenlenmesi,
 • İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi (İKUK) istenilen çalışmaların yapılması,
 • Faaliyetler hakkında makama bilgi sunulması,
 • İlgili toplantı ve çalıştaylara katkı ve katılım sağlanması.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Sorumlu Olduğu Müzakere Fasılları

Fasıl Adı

Sorumlu Olunan Konu Başlığı

1 No’lu Malların Serbest Dolaşımı Faslı

 • Kültürel Mallar

2 No’lu İşçilerin Serbest Dolaşımı Faslı

 • Profesyonel Turist Rehberliği
 • Seyahat Acentaları
 • Belgeli Turizm İşletmeleri
 • Belgeli Kültür Yatırım ve Girişimleri

3 No’lu İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslı

 • Seyahat Acentaları ve Profesyonel Turist Rehberliği
 • Mesleki Yeterlilikler-Sanatçı Değişimi

4 No’lu Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslı kapsamında

 • Yabancı Sermayeli Seyahat Acentaları ve Belgeli Turizm İşletmeleri
 • Yat Limanı İşletmeciliği

7 No’lu Fikri Mülkiyet Hukuku Faslı

 • Fikri Mülkiyet Hakları

8 No’lu Rekabet Politikası Faslı

 • Sinema Filmlerine Verilen Destekler

10 No’lu Bilgi Toplumu ve Medya Faslı

 • Film Mirasının Korunması ve Sinema Sektörünün Desteklenmesi

11 No’lu Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslı

 • Kırsal Kalkınmaya Yönelik Turizm Uygulamaları ile Kırsal Alanlarda Kültürel Faaliyetler, Çeşitli Kurslar ve Etkinlikler

18 No’lu İstatistik Faslı

 • Konaklama İstatistikleri
 • Kültür Hizmetleri İstatistikleri

20 No’lu İşletme ve Sanayi Politikaları Faslı

 • Turizm Politikalarının Oluşturulması ve Yürütülmesi

23 No’lu Yargı ve Temel Haklar Faslı

 • Kültürel Haklar

26 No’lu Eğitim Kültür Faslı

 • Kültür Politikaları
 • Kültürel Mirasın Korunması ve Tanıtılması
 • Kültürel Haklar
 • Film Mirası

27 No’lu Çevre Faslı

 • Atık Su ve Su Kalitesi

28 No’lu Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Faslı

 • Yanıltıcı Reklam ve Paket Turlar

29 No’lu Gümrük Birliği Faslı

 • Kültürel Mallar
 • Kaçakçılıkla Mücadele

1. Malların Serbest Dolaşımı

Malların Serbest Dolaşımı Faslı üye ülkeler arasında, istisnai durumlar hariç malların serbestçe dolaşımının sağlanmasını amaçlamaktadır.

Söz konusu fasıl çalışmaları Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Bakanlığımız bu alanda,  Kültürel Mallar (ithal, ihraç, mülkiyet değiştirme, iade) konusunda sorumlu olup, ilgili birimler; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile DÖSİMM’dir.

Söz konusu fasıldaBakanlığımızın ilgili mevzuatı2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu veilgili yönetmeliklerdir.

1 No'lu Malların Serbest Dolaşımı Faslında Tanıtıcı Tarama Toplantısı 16–20 Ocak 2007 tarihinde, Ayrıntılı Tarama Toplantısı ise 20–24 Şubat 2007 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. AB Genel İşler Konseyi’nin aldığı kararla, Komisyon Türkiye’nin Ek Protokol’e ilişkin taahhütlerini yerine getirdiğini doğrulayana kadar bu fasılda müzakerelerin başlatılmamasını kararlaştırmıştır. Ek protokol hususu haricinde faslın müzakerelere açılması için 4 adet açılış kriteri daha belirlenmiştir.

Bakanlığımızın bu kapanış kriterleri altında yerine getirmesi gereken bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

2. İşçilerin Serbest Dolaşımı

Faslın amacı, vatandaşı olduğu üye ülke dışındaki bir üye ülkede yasal olarak istihdam edilen işçilere ayrımcı muamelenin önlenmesi ve sosyal güvenlik haklarının birleştirilmesidir.

Söz konusu fasıl çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülmektedir.

Bakanlığımız fasıl kapsamında; Türk vatandaşlığı zorunluluğu bulunan rehberler, belgeli turizm ve kültür işletmelerinde çalışan yabancı personele getirilen kota ve sanatçıların serbest dolaşımı konularından sorumludur. Söz konusu çalışmalarda yer alan Bakanlığımız ilgili birimleri; Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’dür.

Bakanlık ilgili Mevzuatı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,  1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu,  5225 sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanunu, 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun, 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’dir.

5571 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Turizmi Teşvik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile seyahat acentaları sorumlu müdürleri için Türk vatandaşlığı zorunluluğu ve yat limanı işletmeciliğinde Türk uyruklu gerçek veya tüzel kişiler ile ortaklık şartı kaldırılmıştır.

2 No’lu İşçilerin Serbest Dolaşımı Faslında Tanıtıcı Tarama Toplantısı 19 Temmuz 2006 tarihinde, Ayrıntılı Tarama Toplantısı ise 11 Eylül 2006 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tarama Sonu Raporu henüz ülkemize resmi olarak iletilmediği için  bu konudaki çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır.

3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi, "Tek Pazar"ın dört temel serbestisinden (malların, kişilerin, hizmetlerin, sermayenin serbest dolaşımı) birini oluşturmakta olup, genel olarak sınai nitelikteki faaliyetleri, ticari nitelikteki faaliyetleri, el sanatları faaliyetlerini ve serbest meslek faaliyetlerini kapsamaktadır. 

İş kurma hakkı, bir ekonomik faaliyetin diğer bir üye ülkede devamlı olarak ve yerleşilerek yapılması halinde söz konusudur. Hizmet sunumu serbestisi ise bir başka üye ülkede yerleşik olmadan geçici olarak hizmet sunulmasına ilişkindir. Üye Devletler; herhangi bir Üye Devletteki AB uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin iş kurma hakları ve sınır ötesi hizmet sağlama özgürlüklerinin Anlaşmada belirtilen istisnalara tabi olmakla birlikte ulusal mevzuatça engellenmemesini sağlamakla yükümlüdürler. 

İş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi bakımından mesleki nitelikler ve bunların üye ülkeler arasında karşılıklı tanınması büyük önem taşımaktadır.

Faslın çalışmaları Başbakanlık koordinatörlüğünde yürütülmektedir. 

Bakanlığın söz konusu fasılda sorumlu olduğu alanlar; seyahat acentaları, belgeli turizm işletmeleri, profesyonel turist rehberliği, sanatçılar ve teknik personeldir. Bakanlığımızın ilgili birimleri; Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü,  Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’dür.

Bakanlığımız mevzuatı; 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’dir. 6326 sayılı kanunun 3. maddesinde Turist Rehberliği mesleğe kabul koşulları arasında Türk Vatandaşı olmak yer almaktadır.

5571 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler kapsamında, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda yer alan, döviz getirme zorunluluğu ve teminat miktarlarındaki yerli- yabancı ayrımı ve 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nda düzenlenen yat limanı işletmeciliğinde Türk uyruklu gerçek veya tüzel kişiler ile ortaklık şartı kaldırılmıştır.

Söz konusu fasılda, Tanıtıcı Tarama Toplantısı 21–22 Kasım 2005 tarihlerinde, Ayrıntılı Tarama Toplantısı ise 19–20 Aralık 2005 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilmiştir. Avrupa Komisyonu’nca Tarama Sonu Raporu 17 Nisan 2007 tarihinde tamamlanmıştır. 31 Ekim 2007 tarihli Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı mektubuyla bu fasla dair bir adet teknik açılış kriteri getirilmiştir. AB Genel İşler Konseyi’nin aldığı kararla, Komisyon Türkiye’nin Ek Protokol’e ilişkin taahhütlerini yerine getirdiğini doğrulayana kadar bu fasılda müzakerelerin başlatılmamasını kararlaştırmıştır.

4. Sermayenin Serbest Dolaşımı

Faslın amacı Ortak Pazar’ın iyi işleyebilmesini teminen, üye ülke vatandaşlarına ait sermaye, milliyet, ikamet ya da yatırım yeri bakımından kısıtlama getirilmemesinin sağlanmasıdır. 

Fasıl çalışmaları Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Bakanlık seyahat acentaları ve belgeli turizm işletmeleri alanlarında sorumludur. Bu alanda Bakanlığımızın ilgili birimi Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’dür.

İlgili Bakanlık Mevzuatı 1618 Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve ilgili yönetmeliklerdir.

Uyum kapsamında, 5571 sayılı Kanun ile 1618 sayılı Kanunda yer alan, döviz getirme zorunluluğu ve teminat miktarlarındaki yerli - yabancı ayrımı ve 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununda düzenlenen yat limanı işletmeciliğinde Türk ortak olma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Faslın, 25 Kasım 2005 tarihinde Tanıtıcı Tarama Toplantısı ve 22 Aralık 2005 tarihinde Ayrıntılı Tarama Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 14 Şubat 2007 tarihinde alınan Tarama Sonu Raporu’nda 2 açılış kriteri öngörülmüş olup, bu kriterlerin karşılanması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından Strateji ve Eylem Planı hazırlanarak Avrupa Komisyonu’na sunulmuştur. 4 kapanış kriteri belirlenen fasıl, 18 Aralık 2008 tarihinde müzakerelere açılmıştır.

Bakanlığımızın bu kapanış kriterleri altında yerine getirmesi gereken bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

7. Fikri Mülkiyet Hukuku

Faslın amacı, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her türlü fikir ve sanat ürünlerini yaratan eser sahiplerinin haklarını korumayı amaçlayan düzenlemeler ile icracı sanatçıların, radyo ve televizyon kuruluşlarının ve filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının haklarını içeren komşu hakları (bağlantılı haklar) korumak amacıyla gerçekleştirilen düzenlemeleri içeren Telif Hakları ile ticari marka, patent, tasarım, faydalı model, biyoteknolojik ürünler ve ek koruma sertifikaları gibi oldukça geniş bir alanı kapsayan Sınaî Mülkiyet Haklarının korunmasıdır.

Fasıl çalışmaları Bakanlığımız ve Türk Patent ve Marka Kurumu eşbaşkanlığında yürütülmektedir.

Söz konusu fasılda Bakanlığımız fikri mülkiyet hakları kısmında sorumlu olup, fasıl çalışmaları Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülmektedir. Telif Hakları;
kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır. Söz konusu haklar;
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca düzenlenmektedir. Buna göre, Kanunun 1. maddesi uyarınca Bakanlığımız, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile icracı sanatçıların, fonogram yapımcıları ile yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını, bu haklara ilişkin tasarruf esas ve usullerini, yargı yollarını ve yaptırımları yerine getirmekle sorumludur.

İlgili Bakanlık mevzuatı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili tüzük ve yönetmeliklerdir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, uluslararası sözleşmeler ve Avrupa Birliği Müktesebatı ile büyük oranda uyumlu bulunmaktadır.

Bu kapsamda ayrıca AB IPA Fonu kapsamında Telif Hakları Genel Müdürlüğünde “Telif Haklarına Dayalı ve Yaratıcı Endüstrilerin Teşvik Edilmesi Odaklı Türkiye’deki Telif Hakkı Sistemi ve Koruma Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Başlıklı AB Eşleştirme Projesi” yürütülmektedir.

7 No'lu Fikri Mülkiyet Hukuku Faslında Tanıtıcı Tarama Toplantısı 6–7 Şubat 2006 tarihlerinde, Ayrıntılı Tarama Toplantısı ise 2–3 Mart 2006 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu Fasla dair 1 adet açılış kriterini içeren AB Dönem Başkanlığı mektubu 4 Nisan 2007 tarihinde Türkiye'ye iletilmiştir.

Açılış kriterinin karşılanması amacıyla gerekli çalışmalar tamamlanmış ve Fasıl 17 Haziran 2008 tarihinde Slovenya Dönem Başkanlığında müzakereye açılmıştır. Müzakerelerin geçici olarak kapatılabilmesi için Ek Protokol’ün tam olarak uygulanmasına ilişkin kriter haricinde 4 adet kapanış kriteri getirilmiştir.

Türkiye ile AB arasında Fikri Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu tesis edilmiştir. Söz konusu Çalışma Grubunun koordinasyonunu Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütmektedir.

Kapanış Kriterleri

1. Komisyonun 3 Nisan 2008 tarihinde Türkiye’ye sunduğu işleyiş esasları çerçevesinde, Fikri Mülkiyet Hakları konularında başarılı bir diyalog tesis edilmelidir.

2. Korsanlıkla ve taklitçilikle mücadeleye ilişkin hakların uygulatılmasında icracı kurumların yeterli idari kapasiteye sahip olması sağlanmalıdır.

3. Türkiye, ihlallere ilişkin adli eylemler, soruşturmalar ve kovuşturmalara yönelik tatmin edici bir izleme mekanizması sunmalı ve AB’ye ihraç edilen taklit ve korsan malların hacminde önemli bir azalmayı da içerecek şekilde, Fikri Mülkiyet Hukukunun etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik performansını artırmalıdır.

4. Türkiye, hakların Topluluk düzeyinde tüketilmesi ve ek koruma sertifikalarının uygulamaya sokulması ile ilgili müktesebat uyumunu tamamlamalı ve bu hakların katılımla birlikte uygulanması sağlamalıdır.

TR-AB Fikri Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu

Avrupa Birliği’ne üyelik süreci çerçevesinde 17 Haziran 2008’de müzakereye açılan “Fikri Mülkiyet Hukuku” faslının kapanış kriterlerinden ilki olan “Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bir diyalog mekanizması tesis edilmesi” kriterinin karşılanması amacıyla Türkiye - AB Fikri Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu oluşturulmuş ve anılan grubun ilk toplantısı 18 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız koordinatörlüğünde ve her yıl düzenli olarak Avrupa Birliği Komisyonu, AB Türkiye Delegasyonu ve ülkemizin ilgili kamu kurumlarının katılımıyla düzenlenmekte olan toplantılarda, gerek uygulama gerekse AB ve Türkiye mevzuatına ilişkin olarak kapsamlı görüşmeler gerçekleştirilmekte ve karşılıklı tecrübeler paylaşılmaktadır.

“AB-Türkiye Fikri Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu”nun yedinci toplantısı 16 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya; Bakanlığımız, Türk Patent ve Marka Kurumu, Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı,  İçişleri Bakanlığı,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ile AB Komisyonu yetkilileri tarafından katılım sağlanmıştır. Ayrıca, marka-patent ve telif hakları alanında faaliyet gösteren özel sektör temsilcileri toplantının kendilerine ayrılan bölümünde toplantı gündeminde yer alan konulara ilişkin görüşlerini sunma fırsatı bulmuştur.

8. Rekabet Politikası

Faslın amacı; AB Rekabet Politikası ile İç Pazar’da sağlıklı bir rekabet ortamının korunmasıdır. Rekabet Politikasının ana başlıkları; şirketlere yönelik kuralları içeren anti-tröst, şirket birleşme ve devralmaları ile devlet yardımlarının denetlenmesidir.

Fasıl çalışmalarına Kalkınma Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülmektedir.

Bakanlığımız sinema filmlerine verilen devlet yardımları konusunda sorumlu olup ilgili birimimiz Sinema Genel Müdürlüğüdür.

İlgili Bakanlık mevzuatı 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’tir.

Uyum çalışmaları ile birlikte, 5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda filmlere verilen destek miktarı artırılmış ve geri ödemeye ilişkin kolaylıklar getirilmiştir.

Faslın Tanıtıcı Tarama Toplantısı 8–9 Kasım 2005 tarihlerinde, Ayrıntılı Tarama Toplantısı ise 1–2 Aralık 2005 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Faslın müzakereye açılabilmesi için 6 adet açılış kriteri getirilmiştir.

Bakanlığımızın bu kapanış kriterleri altında yerine getirmesi gereken bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

10.Bilgi Toplumu ve Medya

Faslın amacı; bilgi toplumu ve medya hizmetlerinde açık ve rekabetçi tek pazarın oluşturulmasıdır.

Fasıl çalışmaları; Dışişleri Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Bakanlığımız, Görsel İşitsel Politika ve Koşullu Erişim konularında, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte çalışmıştır.

Bakanlığımız, film mirasının korunması, sektörel faaliyetlerde rekabetin sağlanmasına ilişkin mevzuat ve uygulamaların geliştirilmesi konularında sorumlu olup Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Sinema Genel Müdürlüğü ilgili birimlerdir.

Bu fasılda ilgili Bakanlık Mevzuatı 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi Ve Sınıflandırılması İle Desteklenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerdir.

Avrupa Parlamentosu’nun ve Avrupa Konsey’inin “Avrupa Dijital Gündemi” (Digital Agenda for Europe) kapsamında film mirasına ve ilgili endüstriyel etkinliklerin rekabet edebilirliğine ilişkin yaptığı çalışma ve toplantılar Sinema Genel Müdürlüğünce takip edilmekte ve katılım sağlanmaktadır.

Sinema Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan yeni film arşivimiz, uluslararası standartlara göre yeniden düzenlenmiştir.

Faslın Tanıtıcı Tarama Toplantısı, 12–13 Haziran 2006 ve Ayrıntılı Tarama Toplantısı ise 13–14 Temmuz 2006 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Fasıl, 19 Aralık 2008 tarihinde Fransa Dönem Başkanlığında müzakereye açılmıştır.

Fasıl ile ilgili müzakerelerin kapatılabilmesi için “Ek Protokolün Uygulanması”na ilave olarak 5 adet teknik kapanış kriteri vardır.

Bakanlığımızın bu kapanış kriterleri altında yerine getirmesi gereken bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

11.Tarım ve Kırsal Kalkınma

Faslın amacı, Birlik içinde ortak tarım politikalarının uygulanması ve kırsal alanların kalkınmasının teşvik edilmesidir. Bu fasıl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülmektedir.  Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ve Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ilgili birimlerimizdir.

Söz konusu fasılda Bakanlığımız, kırsal turizm, eko-turizm, agro-turizm konularından sorumludur.

Bakanlığımız ilgili mevzuatı 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’tir.

Faslın Tanıtıcı Tarama Toplantısı, 5–8 Aralık 2005 tarihinde,
Ayrıntılı Tarama Toplantısı ise 23–26 Ocak 2006 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. AB Genel İşler Konseyi’nin aldığı kararla, Komisyon Türkiye’nin Ek Protokol’e ilişkin taahhütlerini yerine getirdiğini doğrulayana kadar bu fasılda müzakerelerin başlatılmamasını kararlaştırmıştır.

18.İstatistik

Bu faslın amacı, üye ülkelerde resmi istatistiki verilerin; doğruluk, geçerlilik, güvenirlilik şeffaflık, zamanındalık, dönemsellik, erişilebilirlik, kişisel verilerin gizliliği, gibi temel ilkeler doğrultusunda hesaplanması, derlenmesi, değerlendirilip yayınlanmasıdır.

Bu fasıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Sinema Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ilgili birimlerimizdir.

              

Bakanlığımız Konaklama istatistikleri ve kültür hizmetleri (müzeler, sinema, telif, güzel sanatlar ve kütüphaneler v.b.) istatistikleri alanlarında sorumlu kurumdur.

Bu fasılda ilgili AB mevzuatı, Kültür ve Turizm alanına giren 1 direktif, 2 tüzük ve 2 karardır. İlgili Bakanlık mevzuatı 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliktir.

Faslın Tanıtıcı Tarama Toplantısı 19–20 Haziran 2006, Ayrıntılı Tarama Toplantısı ise 17–18 Temmuz 2006 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilmiş olup, tarama sonu raporu 19 Ocak 2007 tarihinde kabul edilmiş ve Almanya dönem başkanlığında 26 Haziran 2007 tarihinde müzakerelere açılmıştır. 2 adet kapanış kriteri bulunmaktadır.

Bakanlığımızın bu kapanış kriterleri altında yerine getirmesi gereken bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

20. İşletmeler ve Sanayi Politikaları

Bu faslın amacı, uluslararası alanda artan rekabet koşullarına bağlı olarak, Birlik içinde ekonominin farklı sektörlerinde rekabet gücünün ve istihdam imkânlarının artırılmasıdır.

Söz konusu fasıl çalışmaları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Bakanlığımız ilgili birimleri ise Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüdür.

Bakanlığımız bu fasılda, turizm politikalarının oluşturulması ve yürütülmesinden sorumludur.

Bu fasla ilişkin Bakanlık mevzuatı 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve ilgili yönetmelikleridir.

Faslın Tanıtıcı Tarama Toplantısı 27–28 Mart 2006 ve Ayrıntılı Tarama Toplantısı 4–5 Mayıs 2006 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Fasla ilişkin nihai tarama sonu raporu Türk tarafına 18 Eylül 2006 tarihinde iletilmiş ve Almanya dönem başkanlığında,  29 Mart 2007 yapılan Hükümetlerarası Konferansla müzakerelere açılmıştır.

AB tarafının ortak tutum belgesine göre, 2003 yılı tarihli Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesinin, yenilenmiş Lizbon Stratejisi ve 9. Kalkınma Planı göz önünde bulundurularak revize edilmesi faslın teknik kapanış kriterini oluşturmaktadır. Faslın teknik kapanış kriteri karşılanmış durumdadır. 

Bakanlığımızın bu kapanış kriteri altında yerine getirmesi gereken bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

23.Yargı ve Temel Haklar

Bu faslın amacı; Avrupa kültür mirasının korunması ve geliştirilmesidir. Fasıla ilişkin çalışmalar AB Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların katkıları ile sürdürülmektedir.

 Bakanlığımız fasıl çalışmalarına “Kültürel Haklar” konusunda katkı sağlamaktadır. Bakanlığımızdaki ilgili birimler; Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ve Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’dır.

Söz konusu fasıla ilişkin Bakanlığımız mevzuatı; 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, taraf olduğumuz ilgili uluslararası sözleşmeler ve kültürel işbirliği anlaşmalarıdır.

Yargı ve Temel Haklar faslının tanıtıcı tarama toplantısı 7–8 Eylül 2006, Ayrıntılı Tarama Toplantısı 12–13 Ekim 2006 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.26. Eğitim ve Kültür

Bu faslın amacı; Avrupa kültür mirasının korunması ve geliştirilmesi, mesleki eğitim kalitesinin artırılması ve gençliğin eğitim imkânlarının geliştirilmesidir.

Fasıla ilişkin çalışmalar Dışişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde sürdürülmektedir.

Bu fasılda Bakanlığımız; kültür politikaları, kültürel mirasın korunması ve tanıtılması,   kültür ve sanat hizmetlerine daha kolay erişebilirliğin sağlanması ve kültürel haklar konularından sorumludur.

Bakanlığımız ilgili birimleri Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Sinema Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Daire Başkanlığı olarak belirlenmiştir.

Bakanlığımız mevzuatı 4848 Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve taraf olduğumuz ilgili uluslararası sözleşmeler ve kültürel işbirliği anlaşmalarıdır.

27. Çevre

Faslın amacı, üye ülkelerde çevresel etkiler göz önünde bulundurulup gerekli standartlara uyularak doğal ve kültürel çevrenin korunmasıdır. Çalışmalar Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülmektedir.

Bakanlığımız Atık Yönetimi ve Su Kalitesi konularında sorumludur. Bakanlığımız ilgili birimiYatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’dür.Söz konusu fasılda AB Mevzuatı olarak Atık Çerçeve, Katı Atık Depolama, Su Çerçeve, Yeraltı Suları, Kentsel Atıksu Arıtma ve Yüzme Suyu konularında bulunurken, Bakanlığımız Mevzuatı 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve ilgili yönetmeliklerdir.

Çevre faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 26 Ekim 2005, Ayrıntılı Tarama Toplantısı 16 Kasım 2005 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Çevre Faslı 21 Aralık 2009 tarihinde Brüksel’de yapılan Hükümetlerarası Konferansla müzakerelere açılmıştır. AB Ortak Tutum Belgesinde, Çevre Faslına ilişkin olarak bir siyasi ve beş teknik olmak üzere altı tane kapanış kriteri belirlenmiştir.

Bakanlığımızın bu kapanış kriterleri altında yerine getirmesi gereken bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

28.Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

Faslın amacı tüketicinin, sağlığın ve ekonomik çıkarların korunması ve güvenliğin sağlanmasıdır.

Çalışmalar; Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Bakanlığımız yanıltıcı reklam ve paket turlar konularında sorumludur. İlgili Bakanlığımız birimi Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’dür.

Söz konusu fasılda Bakanlık Mevzuatı 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile ilgili yönetmeliklerdir.

Bu fasılda Tanıtıcı Tarama Toplantısı 8–9 Haziran 2006 tarihinde, Ayrıntılı Tarama Toplantısı ise 6–7 Temmuz 2006 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Faslı, Portekiz Dönem Başkanlığında, 19 Aralık 2007 tarihinde müzakereye açılmıştır. Müzakere Pozisyon Belgemize cevaben AB Ortak Tutum Belgesinde müzakerelerin geçici olarak kapatılabilmesi için Ek Protokolün tam olarak uygulanması şartı haricinde 5 adet kapanış kriteri getirilmiştir.

Bakanlığımızın bu kapanış kriterleri altında yerine getirmesi gereken bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

29. Gümrük Birliği

Faslın amacı üye ülkeler arasında karşılıklı olarak gümrük vergilerinin sıfırlanarak malların hiçbir engel olmaksızın dolaşmasıdır.

Çalışmalar, AB Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Bakanlığımız Kültürel Mallar  (ithalatı, ihracatı, mülkiyet değiştirmesi, iadesi) konusunda sorumlu olup, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğu altında bulunan “Kaçakçılıkla Mücadele” konusunda Telif Hakları alanında katkı sağlamaktadır. Bakanlığımız ilgili birimi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü’dür.

Söz konusu fasıldaki Bakanlığımız mevzuatı 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili yönetmeliklerdir.

Gümrük Birliği Faslında Tanıtıcı Tarama Toplantısı 31 Ocak - 1 Şubat 2006 tarihinde, Ayrıntılı Tarama Toplantısı ise 13–14 Mart 2006 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Gümrük Birliği Faslı Ek Protokol'ün tam olarak uygulanması şartına bağlı olarak Konsey Kararı çerçevesinde askıya alınan 8 fasıldan biridir. Ek Protokol’e ilişkin kriter dışında 1 adet teknik açılış kriteri bulunmaktadır.

Bakanlığımızın bu kapanış kriterleri altında yerine getirmesi gereken bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

BAKANLIĞIMIZ SORUMLULUĞUNDA ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLEN FASILLARA İLİŞKİN SON DURUM:

Açılan Fasıllar

Açılmayan Fasıllarda Durum

Türkiye'nin Müzakere Pozisyon Belgesini Komisyona Sunduğu Fasıllar

Konseyde Tarama Sonu Raporu Onaylanan ve Açılış Kriteri Resmi Olarak Belirlenen Fasıllar

Tarama Sonu Raporu Onaylanmayan Fasıllar

7. Fikri Mülkiyet Hukuku

26. Eğitim ve Kültür

1. Malların Serbest Dolaşımı*

2. İşçilerin Serbest Dolaşımı

4. Sermayenin Serbest Dolaşımı


3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi*

23. Yargı ve Temel Haklar

10. Bilgi Toplumu ve Medya


8. Rekabet Politikası


18. İstatistik


11. Tarım ve Kırsal Kalkınma*


20. İşletme ve Sanayi Politikası


29. Gümrük Birliği*


27. Çevre
28.Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

*14–15 Aralık 2006’da Brüksel’de yapılan AB Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi’nde Türkiye’nin Ankara Anlaşması’na Ek Protokolü karşılamaması nedeniyle müzakere süreci askıya alınan fasıllar.

"Eğitim ve Kültür" faslı ise, herhangi bir teknik açılış kriteri bulunmamasına, müzakere pozisyon belgemizi sunmamıza ve teknik olarak açılmaya hazır olmasına rağmen, bazı üye ülkeler tarafından AB Mevzuatı ile ilgili olmayan nedenlerle bloke edilmektedir.

AB Daimi Temas Noktası Koordinatörlüğü Tarafından Yürütülen Faaliyetler

 1. Türkiye Düzenli İlerleme Raporu  – Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporlarına    

  Kültür ve Turizm Bakanlığı katkısının hazırlanması,

 2. AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı Kültür ve Turizm Bakanlığı katkısının

  hazırlanması,

 3. Türkiye-AB Alt Komite Toplantılarına Hazırlık ve Katılım,
 4. Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi Çalışmalarına katkılım,
 5. Gümrük Birliği Güncelleme Çalışmalarına katkı ve katılım
 1. İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi (İKUK) Toplantılarına katkı ve katılım,
 2. "Türkiye-AB Fikri Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu" çalışmalarına katılım,
 1. Türkiye Düzenli İlerleme Raporu  – Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu

              Yıllık olarak AB Komisyonu tarafından hazırlanan İlerleme Raporu ve Ülkemiz tarafından hazırlanan İlerleme Raporu’nun hazırlanmasını teminen her bir fasılda Bakanlığımız sorumluluk alanına giren konulara ilişkin mevzuat uyum çalışmaları ve faaliyetler, ilgili Birimlerden alınan katkılar doğrultusunda İngilizce olarak hazırlanarak AB Bakanlığı’na iletilmektedir.

 2. AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı

              AB Bakanlığı tarafından hazırlanan AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen toplantılara katılım ve söz konusu Plan’ın güncellenmesine yönelik Bakanlığımız katkısı sağlanmaktadır.

 3. Türkiye-AB Alt Komite Toplantılarına Hazırlık ve Katılım

              Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararı ile 2000 yılında 8 adet Alt Komite oluşturulmuştur. Bakanlığımız aşağıda yer alan komitelere katkı ve katılım sağlamaktadır. Yıllık olarak gerçekleştirilen söz konusu Alt Komite toplantılarından,

 • 2 No’lu İç Pazar ve Rekabet Alt Komitesi kapsamında, “Fikri Mülkiyet Hukuku ve Uygulamaları” alanında, 
 • 3 No’lu Ticaret, Sanayi ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) Ürünleri Alt Komitesi kapsamında, “Türk Turizminin Gelişimi” alanında, 
 • 5 No’lu Teknolojik Yenilik, Eğitim ve Araştırma Programları Alt Komitesi kapsamında, “Dijital Ajanda”, “Kültürel Miras” ve “Kültürel Ekonomi”  alanlarında katılım sağlanmaktadır.

 1. Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi Çalışmaları

  1/95 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca kurulan Gümrük Birliği Ortak Komitesi toplantılarına 18. Dönem’den itibaren katılım sağlanmaktadır. Müzakere süreci çerçevesinde özellikle Fikri Mülkiyet Hukuku faslında yer alan konular GBOK toplantılarında ele alınmaktadır.

 2. Gümrük Birliği Güncelleme Çalışmaları

  Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin Avrupa Komisyonu ile yürütülen teknik müzakereler 27 Nisan 2015 tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu süreç kapsamında Bakanlığımız; “Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Mevcut Yükümlülüklerin Uygulanma Çerçevesinin İyileştirilmesi”, “Kültürel Malların İhracatı ve Yasadışı Yollarla Yurtdışına Çıkarılan Malların İadesi”ne ilişkin Avrupa Birliği mevzuatı uyum çalışmaları, “Ticarette Teknik Engeller Kapsamındaki Yükümlülüklerin Yerine Getirilme Çerçevesinin İyileştirilmesi” ve “Hizmetler” başlıklarında katkı ve katılım sağlamaktadır.

 3. İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi (İKUK)

  5916 sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 8. Maddesi ile oluşturulan İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi (İKUK) toplantıları, AB Daimi Temas Noktaları’nın katılımıyla, AB müzakere süreci ve müzakere fasılları kapsamında kaydedilen gelişmeleri değerlendirmek amacı ile belirli aralıklar ile gerçekleştirilmektedir. Söz konusu toplantılara Bakanlığımız AB Daimi Temas Noktası tarafından katkı ve katılım sağlanmaktadır.

 4. "Türkiye-AB Fikri Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu" Çalışmalarına Katılım

              Fikri Mülkiyet Hukuku faslına ilişkin çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı (telif hakları) ile Türk Patent ve Marka Kurumu’nun (sınai haklar) eşbaşkanlığında, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve diğer uygulayıcı birimlerin katılımıyla yürütülmektedir. 

              17 Haziran 2008’de müzakereye açılan Fikri Mülkiyet Hukuku faslında genel olarak korsan ve sahtecilikle etkin mücadeleye yönelik dört teknik kapanış kriteri öngörülmüştür. Söz konusu kapanış kriterlerinden ilki “Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bir diyalog mekanizması tesis edilmesi”dir.

              Bu kapsamda, AB Komisyonu ve ülkemiz arasında sürdürülen müzakereler sonucunda “Çalışma Grubu İşleyiş Esasları” belirlenmiş ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu toplantısında; Türkiye-Avrupa Birliği arasında oluşturulan Fikri Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu’nun koordinatörlüğünün Türkiye adına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

 5. Yürütülen Diğer Çalışmalar

 • Güncel AB Mevzuatı ile ilgili Bilgilendirme Çalışmaları,
 • Türkiye-AB Ortaklık Komitesi Toplantıları,
 • Avrupa Komisyonunda Ulusal Uzman Görevlendirilmesi ve NEPT Başvuruları,
 • Jean Monnet Burs Programı,
 • Ekonomik Reform Programı,
 • AB Mevzuatı Çeviri Eşgüdüm Çalışmaları

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

AB Daimi Temas Noktası Koordinatörlüğü

Tel       :+90 312 470 79 66

              

Faks    : +90 312 222 29 02

e-posta            : abgrubu@kulturturizm.gov.tr